kobiety kochające za bardzo

Rozwód krok po kroku

W pewnych sytuacjach jedynym sposobem na rozwiązanie małżeńskich problemów jest rozwód. To bolesne wydarzenie dla większości ludzi. Niezależnie emocji, jakie mu towarzyszą,wymaga przejścia kilku etapów procedur prawnych.

Procedurę rozwodową należy zacząć od wniesienia pozwu. Należy bowiem pamiętać, iż o rozwodzie może orzec jedynie sąd po przeprowadzeniu  procesu.  Aby mogło dojść do orzeczenia rozwodu musi nastąpić trwały i zupełny rozkład pożycia między małżonkami. W tym celu sąd bada, czy istnieje między nimi więź uczuciowa, fizyczna i majątkowa, a jeżeli nie istnieje, to od jak dawna taka sytuacja ma miejsce. Z żądaniem rozwodu może wystąpić każdy z małżonków. Mimo zupełnego i trwałego rozkładu pożycia, sąd nie orzeknie rozwodu jeżeli wskutek niego miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków albo jeżeli z innych względów orzeczenie rozwodu byłoby sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

Rozwód nie jest również dopuszczalny, jeżeli żąda go małżonek wyłącznie winny  rozkładu pożycia, a drugi małżonek nie wyraża na to zgody, chyba że odmowa jego zgody na rozwód jest w danych okolicznościach sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Spragnieni normalności - pobierz teraz
Spragnieni normalności – pobierz teraz

 

Składamy pozew

Pozew tak jak każde pismo procesowe powinien zawierać:
oznaczenie sądu, imię, nazwisko i dokładny adres osoby domagającej się
orzeczenia rozwodu (powód) oraz drugiego małżonka (pozwany). W pozwie należy
określić, czego domaga się składający pozew czyli  powód. Pozew należy złożyć w dwóch
egzemplarzach wraz z dowodami w biurze podawczym sądu lub przesłać pocztą na
adres sądu, ze wskazaniem odpowiedniego wydziału.

W pozwie można  żądać:

– orzeczenia rozwodu z orzekaniem lub bez orzekania o winie,

– orzeczenia o władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi,

– orzeczenia o alimentach dla siebie i/lub wspólnych małoletnich dzieci,

– orzeczenia o podziale majątku wspólnego,

– orzeczenia o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,

– orzeczenia o eksmisji drugiego małżonka ze wspólnego mieszkania.

Gdzie złożyć pozew?

Pozew wnosi się do sądu okręgowego, w którego zasięgu małżonkowie mieli ostatnie wspólne miejsce zamieszkania pod warunkiem, że choć
jedno z nich stale w nim przebywa. W innym wypadku, właściwym jest sąd miejsca zamieszkania pozwanego, a gdyby jego miejsce pobytu nie było znane – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Co powinien zawierać pozew?

Pozew powinien zawierać uzasadnienie z podaniem przyczyn, dla których  występujemy o rozwód. Powinien również zawierać dowody, których przeprowadzenia na rozprawie żądamy. Pamiętajmy o tym, że w przypadku toczenia sporu musimy przekonać sąd, że to my a nie strona przeciwna ma rację. Warto zadbać o zgromadzenie dowodów.  Dowodami mogą być: zeznania świadków, opinie biegłych, dokumenty.  Należy złożyć oryginalny odpis aktu małżeństwa oraz odpisy aktów urodzenia waszych wspólnych dzieci. Dobrze byłoby również przygotować dokumenty udowadniające twoją sytuację finansową (np. zaświadczenie o zarobkach) czy rodzinną (np. zaświadczenia z przedszkola, szkoły czy innych placówek) oraz wszelkie dokumenty, które mogą potwierdzić wskazywane przez ciebie w pozwie fakty.

Jak przebiega rozwód?

Sąd rozpoznaje sprawę rozwodową na rozprawie.  Rozpraw może być więcej niż jedna. Przesłuchanie małżonków jest obowiązkowe. Nie mając pewności, że pozwany się stawi w sądzie, możesz w pozwie wnioskować o przeprowadzenie rozprawy pod nieobecność pozwanego.  Niestawiennictwo  pozwanego powoduje wydanie wyroku zaocznego,jednakże sąd w tym czasie przeprowadzi normalne postępowanie dowodowe.  W toku procesu strony mogą zgłaszać wszelkie dowody. Należy jednak pamiętać, że nie mogą być przesłuchani w charakterze świadków małoletni, którzy nie ukończyli trzynastu lat, a w przypadku małoletnich będących dziećmi lub wnukami stron – jeżeli nie ukończyli
siedemnastu lat.

W czasie procesu sąd może przekazać sprawę do postępowania mediacyjnego, jeżeli uzna, że istnieją widoki na utrzymanie małżeństwa. To samo sąd może uczynić w celu ugodowego załatwienia spornych kwestii między małżonkami, które dotyczą zaspokojenia potrzeb rodziny, alimentów, sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej.

Rozstrzygnięcie sądu zapada w formie wyroku.

Orzekając rozwód sąd rozstrzyga o:

– rozwiązaniu małżeństwa,
– władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi oraz alimentach dla nich,
– podziale majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie podziału nie spowoduje przedłużenia czasu trwania procesu,
– sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania rozwiedzionych małżonków,
– eksmisji jednego z małżonków ze wspólnego mieszkania,
– podziale wspólnego mieszkania albo przyznania go jednemu z małżonków, jeżeli obie strony złożą taki wniosek,
– alimentach na rzecz małżonka

Autor: Anita Siemaszko, prawnik

Podobne wpisy